ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ

เขตตรวจราชการ โรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ SP Company SMSS EMIS
01 นุ่มประสงค์วิทยา นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 CPALL EMIS
01 ป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดโชติการาม นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 CPALL EMIS
01 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 CPALL EMIS
01 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 รุ่งเรืองวิทยา นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 ขจรทรัพย์อํารุง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 PTT EMIS
01 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 BBL EMIS
01 วัดตะวันเรือง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 PTT EMIS
01 วัดท้ายเกาะ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดบัวหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 BBL EMIS
01 วัดบางคูวัด ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 BBL EMIS
01 วัดบ่อทอง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPG EMIS
01 วัดมูลเหล็ก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 PTT EMIS
01 วัดสะแก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดสุทธาวาส ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 CPG EMIS
01 วัดอู่ข้าว ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 PTT EMIS
01 ศาลาพัน ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 SCG EMIS
01 วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดชัยมังคลาราม ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPG EMIS
01 วัดนาบุญ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดปทุมนายก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดพืชอุดม ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 CPALL EMIS
01 คอตันคลอง 27 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPALL EMIS
01 ชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 ชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 TRUE EMIS
01 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 EMIS
01 ชุมชนวัดสุเมธ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 บ้านคู้คด พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 EMIS
01 บ้านลำแดง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดกุฎีประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดจอมเกษ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดดาวคะนอง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 BJC EMIS
01 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดท้าวอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 EMIS
01 วัดธรรมจริยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดนนทรีย์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 EMIS
01 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดหนองบัว พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดหนองเป้า พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 BJC EMIS
01 วัดอินกัลยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 EMIS
01 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPALL EMIS
01 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 SCG EMIS
01 วัดแค พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 CPG EMIS
01 วัดไก่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 BJC EMIS
01 สุดินสหราษฎร์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 โพธิ์ราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Thai Bev EMIS
01 คอตัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 บ้านเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 บ้านแถววิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 รอซีดี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 ราษฎร์บํารุง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 SCB EMIS
01 วัดกระแชง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPG EMIS
01 วัดดอนพัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดบ้านกลิ้ง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดปิ่นแก้ว พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดยม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดสง่างาม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 SCG EMIS
01 วัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดสุนทราราม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPG EMIS
01 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPG EMIS
01 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดเจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดแจ้ง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดโบสถ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 EMIS
01 วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดไม้ตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 TRUE EMIS
01 ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 เจ้าฟ้าสร้าง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Thai Bev EMIS
01 ท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 SCG EMIS
01 ลาดชะโดสามัคคี พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 SCB EMIS
01 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 บ้านซับครก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 บ้านม่วงฝ้าย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดบ้านกล้วย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 BBL EMIS
01 วัดมะขามเรียง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 วัดศรีจอมทอง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดส้มป่อย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดหนองกะธาตุ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 SCG EMIS
01 วัดหนองยาวสูง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดหนองสีดา สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 วัดห้วยลี่ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 SCG EMIS
01 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 TRUE EMIS
01 วัดแพะโคก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 EMIS
01 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 บ้านบางกง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 บ้านป่าวังกวาง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 บ้านหินซ้อน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 บ้านโคกสะอาด สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 บ้านโป่งเกตุ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดถ้ำเต่า สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 วัดหนองครก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดหนองตาบุญ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 EMIS
01 วัดหนองโพธิ์ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 CPALL EMIS
01 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 วัดเตาปูน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 TRUE EMIS
01 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 SCG EMIS
01 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 Thai Bev EMIS
02 ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 ชุมชนวัดดักคะนน ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 บ้านท่าไม้ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 บ้านหนองตะขบ ชัยนาท สพป.ชัยนาท EMIS
02 บ้านหนองต่อ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท สพป.ชัยนาท EMIS
02 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดกำแพง ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดท่ากระแส ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดนางลือ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดมะปราง ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดราษฎร์ศรัทธาราม ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดวงเดือน ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดวังหมัน ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดศรีสโมสร ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร ชัยนาท สพป.ชัยนาท EMIS
02 วัดโพธิ์งาม ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 วัดโรงวัว ชัยนาท สพป.ชัยนาท EMIS
02 อนุบาลมโนรมย์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท TRUE EMIS
02 ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านถลุงเหล็ก ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านท่าม่วง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านวังขอนขว้าง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านวังจั่น ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านวังไผ่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 บ้านสระเตย ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านหลุมข้าว ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 BBL EMIS
02 บ้านเขาทับควาย ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 บ้านโคกตูม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 พิบูลปัทมาคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 พิบูลสงเคราะห์1 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดคลองเม่า ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดตะเคียน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 วัดถนนแค ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดท่าแค ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดบางพึ่ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดบ้านดาบ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดพานิชธรรมิการาม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดยวด ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 วัดสนามไชย ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดสะแกราบ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 วัดหนองกระเบียน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดหนองเมือง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดอัมพวัน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 BBL EMIS
02 วัดเกตุ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดเทพอำไพ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดโคกหม้อ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดโคกโพธิกุญชร ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดโป่งแค ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 วัดใดใหญ่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 วัดไผ่แตร ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 อนุบาลบ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 อนุบาลบ้านเพนียด ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 EMIS
02 โคกลำพานวิทยา ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 TRUE EMIS
02 ชุมชนบ้านชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 ซอย 19 สาย 2 ขวา ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านคลอง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านชอนสมบูรณ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านดีลัง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านท่ากรวด ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านท่ามะนาว ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านท่าเยี่ยม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านบัวชุม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านพุกะชัด ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านมะกอกหวาน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านมะนาวหวาน ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านม่วงค่อม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านวังแขม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านหนองประดู่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านหนองมะค่า ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านเกาะรัง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านเขายายกะตา ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านเขาแหลม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 วัดโคกสลุง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 วัดโพธิ์งาม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 EMIS
02 อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 TRUE EMIS
02 ดงตาลวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 TRUE EMIS
02 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี Mitr Phol EMIS
02 ชุมชนวัดดงยาง สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดคีม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี Mitr Phol EMIS
02 วัดตะโกรวม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี CPALL EMIS
02 วัดถอนสมอ สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดท่าอิฐ สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี SCB EMIS
02 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี Mitr Phol EMIS
02 วัดประโชติการาม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี Mitr Phol EMIS
02 วัดพระปรางค์มุนี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี CPALL EMIS
02 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี CPALL EMIS
02 วัดศรีสาคร สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดห้วย สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดเก้าชั่ง สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดเตย สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดเสือข้าม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดแหลมคาง สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 วัดโสภา สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 อนุบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี TRUE EMIS
02 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สิงห์บุรี สพม.เขต 5 Thai Bev EMIS
02 ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง สพป.อ่างทอง BBL EMIS
02 บ้านชะไว อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 บ้านหนองถ้ำ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 บ้านห้วยคล้า อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 ประสิทธิวิทยา อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดคำหยาด อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดงิ้วราย อ่างทอง สพป.อ่างทอง BBL EMIS
02 วัดชัยสิทธาราม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดตาลเจ็ดช่อ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดถนน อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดทางพระ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดท่าชุมนุม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดท่าโขลง อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดน้ำอาบ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดบุญเกิด อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดบ้านป่า อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดบ้านแก อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดมหานาม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดมะขาม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดมะนาวหวาน อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดม่วงคัน อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดยางมณี อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดลิ้นทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง SCB EMIS
02 วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดวันอุทิศ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดสามประชุม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดห้วยโรง อ่างทอง สพป.อ่างทอง BBL EMIS
02 วัดอบทม อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดเกษทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดเซิงหวาย อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดแก้วกระจ่าง อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดโคกพุทรา อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดโคศุภราช อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 วัดโบสถ์ อ่างทอง สพป.อ่างทอง EMIS
02 วัดโพธิวงษ์ อ่างทอง สพป.อ่างทอง EMIS
02 วัดโพธิ์เกรียบ อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
02 ไทยรัฐวิทยา 6 อ่างทอง สพป.อ่างทอง TRUE EMIS
03 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 BBL EMIS
03 ตลาดคลอง 16 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 บ้านบางแก้ว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 บ้านปลายคลอง 20 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 บ้านวนท่าแครง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 บ้านวังตะเคียน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 ประกอบราษฎร์บำรุง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 ปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 ปากบึงสิงโต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 พรหมานุเคราะห์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดกระทุ่ม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Thai Bev EMIS
03 วัดคลอง 18 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 BBL EMIS
03 วัดดอนทราย ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดทด ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 วัดบางปรง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 วัดบางแสม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดบ้านนา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Thai Bev EMIS
03 วัดประศาสน์โสภณ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดพรหมสุวรรณ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดพิพิธประสาทสุนทร ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดพิมพาวาส ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดศรีมงคล ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดสนามจันทร์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดสองคลอง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดสุขาราม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดสุคันธศีลาราม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 CPALL EMIS
03 วัดหนามแดง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดอินทาราม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Thai Bev EMIS
03 วัดเกาะ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 PTT EMIS
03 วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 BBL EMIS
03 วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดเที่ยงพิมลมุข ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Thai Bev EMIS
03 วัดแสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดใหม่ประเวศ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดไชยธารา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดไผ่ดำ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 สกุลดีประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 สิทธิสุนทรอุทิศ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 สุเหร่าแคราย ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 แพ่งพิทยาภูมิ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 TRUE EMIS
03 วัดนาเหล่าบก ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 Thai Bev EMIS
03 วัดบางโรง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 TRUE EMIS
03 ชุมชนวัดป่าขะ นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 บ้านดงแขวน นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดคีรีวัน นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดพรหมเพชร นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดพลอยกระจ่างศรี นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดพิกุลแก้ว นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดวังไทร นครนายก สพป.นครนายก BBL EMIS
03 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดหนองทองทราย นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 วัดโบสถ์เจริญธรรม นครนายก สพป.นครนายก TRUE EMIS
03 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) นครนายก สพป.นครนายก CPALL EMIS
03 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 ชุมชนวัดบางแตน ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 ชุมชนวัดบ้านโง้ง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านโคกพนมดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดหนองคุ้ม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
03 วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 วัดไผ่งาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
03 ชุมชนบ้านสำพันตา ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 CPALL EMIS
03 บ้านกุงประชาสรรค์ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 CPALL EMIS
03 บ้านตรอกปลาไหล ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 EMIS
03 บ้านบุสูง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านหนองสองห้อง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านโนนสะอาด ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 BBL EMIS
03 วัดวัฒนารังษี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
03 วัดโคกป่าแพง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
03 วัดพรหมประสิทธิ์ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 Thai Bev EMIS
03 คลองสำโรง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 PTT EMIS
03 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 SCB EMIS
03 พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 BBL EMIS
03 วัดบางโปรง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 SCG EMIS
03 วัดป่าเกด สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 BBL EMIS
03 วัดมหาวงษ์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 SCG EMIS
03 วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 PTT EMIS
03 วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 PTT EMIS
03 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 CPALL EMIS
03 บ้านคลองน้ำใส สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านชุมทอง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านท่าแยก สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 EMIS
03 บ้านพระเพลิง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านวังบูรพา สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 บ้านหินกอง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 TRUE EMIS
03 บ้านเขามะกา สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 Thai Bev EMIS
03 สามัคคีราษฎร์บำรุง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 TRUE EMIS
03 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 BBL EMIS
03 ช่องกุ่มวิทยา สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านกะสัง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านกุดเวียน สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านทับใหม่ สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านหันทราย สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านโคกเพร็ก สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านโป่งคอม สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 บ้านใหม่ไทยพัฒนา สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 Thai Bev EMIS
03 เมืองไผ่ สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 TRUE EMIS
03 ซับม่วงวิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 Thai Bev EMIS
03 วังหลังวิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 Thai Bev EMIS
04 บ้านนาสวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านน้ำพุ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านน้ำมุด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านวังด้ง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านวังลาน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 บ้านแก่งหลวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 บ้านโป่งหวาย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 SCG EMIS
04 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 วัดชุกพี้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 วัดท่าตะคร้อ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 SCG EMIS
04 วัดวังขนายทายิการาม กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดหนองตะโก กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 อนุบาลศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 EMIS
04 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 บ้านท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 บ้านสระลุมพุก กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 SCB EMIS
04 บ้านเขากรวด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดคร้อพนัน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดทุ่งสมอ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดบ้านทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดสระลงเรือ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดสำนักคร้อ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 อนุบาลพนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 TRUE EMIS
04 บ้านวังสิงห์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 TRUE EMIS
04 พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 TRUE EMIS
04 เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 EMIS
04 บ้านกรับใหญ่ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 บ้านตรอกสะเดา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 บ้านยางสูง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 TRUE EMIS
04 บ้านหนองรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 TRUE EMIS
04 บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 TRUE EMIS
04 อนุบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 อนุบาลวัดเลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 EMIS
04 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 TRUE EMIS
04 หนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 Thai Bev EMIS
04 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 Thai Bev EMIS
04 บ้านทุ่งหัวพรหม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านบ่อน้ำพุ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านลำพยา นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 บ้านหนองกะโดน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 Thai Bev EMIS
04 บ้านหนองงูเหลือม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 Thai Bev EMIS
04 บ้านอ้อกระทิง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านแหลมกะเจา นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดตาก้อง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 BBL EMIS
04 วัดทะเลบก นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดทัพหลวง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 BBL EMIS
04 วัดท่าเสา นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดนิยมธรรมวราราม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดประชาราษฎร์บำรุง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดพระประโทณเจดีย์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 BBL EMIS
04 วัดพะเนียงแตก นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 วัดลาดปลาเค้า นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 วัดลำเหย นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดวังตะกู นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดวังน้ำเขียว นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPG EMIS
04 วัดสระกะเทียม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 วัดสระพัง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดสระสี่มุม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดสระสี่เหลี่ยม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดสามควายเผือก นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 วัดหนองกระทุ่ม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 EMIS
04 วัดหนองเสือ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPG EMIS
04 วัดหุบรัก นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดใหม่ห้วยลึก นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPG EMIS
04 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 CPALL EMIS
04 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านคลองโยง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 SCB EMIS
04 บ้านบางประแดง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดนิลเพชร นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดบัวหวั่น นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดบางพระ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 BBL EMIS
04 วัดบางภาษี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดบางหลวง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 EMIS
04 วัดพุทธธรรมรังษี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 BBL EMIS
04 วัดศิลามูล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 TRUE EMIS
04 บ้านหลวงวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 EMIS
04 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม สพม.เขต 9 Thai Bev EMIS
04 สถาพรวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 EMIS
04 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม สพม.เขต 9 Thai Bev EMIS
04 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านห้วยยางโทน ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านเขาถ้ำ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 บ้านเบิกไพร ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 CPALL EMIS
04 บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 มหาราช 7 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 PTT EMIS
04 วัดด่านทับตะโก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 CPALL EMIS
04 วัดท้ายเมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 วัดน้ำพุ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 PTT EMIS
04 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 วัดพเนินพลู ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดยางงาม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดเขาปิ่นทอง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 วัดเวียงทุน ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 PTT EMIS
04 วัดโสดาประดิษฐาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 EMIS
04 อนุบาลจอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 CPALL EMIS
04 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 SCG EMIS
04 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 SCB EMIS
04 ชุมชนวัดหนองโพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 ธรรมาธิปไตย ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 EMIS
04 บ้านดอนไผ่ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดดอนทราย ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดท่าเรือ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดนางแก้ว ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดบ้านฆ้อง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดปรกเจริญ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดม่วง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดลาดบัวขาว ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 SCG EMIS
04 วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 วัดหนองกลางดง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 SCB EMIS
04 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดโพธิ์รัตนาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 SCG EMIS
04 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 Mitr Phol EMIS
04 กฤษณา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 บ้านดอนโพ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านบางกุ้ง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านห้วยเจริญ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดจระเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดดงขี้เหล็ก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดดอนกลาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดดอนโพธิ์ทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดดาว สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 SCB EMIS
04 วัดตะลุ่ม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดทรงกระเทียม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดป่าพระเจ้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดป่าพฤกษ์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดพิหารแดง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดมเหยงคณ์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 BBL EMIS
04 วัดลาดตาล สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 SCB EMIS
04 วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
04 วัดวังน้ำเย็น สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดสวนแตง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดสัปรสเทศ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดแก้ว สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 TRUE EMIS
04 วัดโพธิ์ท่าทราย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 SCB EMIS
04 วัดไผ่เดี่ยว สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 EMIS
04 บ้านจรเข้สามพัน สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 บ้านสระกระโจม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 บ้านหนองจิกรากข่า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 บ้านเขากำแพง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดจันทราวาส สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดจำปา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดบางสาม สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดปทุมสราวาส สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดสระด่าน สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 SCB EMIS
04 วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดเทพพิทักษ์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดโคกยายเกตุ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 TRUE EMIS
04 วัดใหม่นพรัตน์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 BBL EMIS
04 วัดใหม่สิทธาวาส สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 วัดไผ่ขาด สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 EMIS
04 บ้านทุ่งมะกอก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Mitr Phol EMIS
04 บ้านละว้าวังควาย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Mitr Phol EMIS
04 บ้านสระเตย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Mitr Phol EMIS
04 บ้านหนองกระถิน สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 บ้านหนองอิงพิง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดทับผึ้งน้อย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Mitr Phol EMIS
04 วัดทุ่งแฝก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดบางขวาก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดปากดงท่าศาล สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 CPG EMIS
04 วัดป่าสะแก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดยางนอน สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 CPG EMIS
04 วัดหนองทราย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดหนองสะเดา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 วัดอู่ตะเภา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 CPG EMIS
04 วัดใหม่สระพลอย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 EMIS
04 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Mitr Phol EMIS
04 ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 EMIS
04 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 EMIS
04 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 EMIS
05 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 EMIS
05 บ้านมะเดื่อทอง ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 EMIS
05 บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 บ้านหินกอง ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 EMIS
05 บ้านอ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 EMIS
05 วัดดอนยาง ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 EMIS
05 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 TRUE EMIS
05 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 TRUE EMIS
05 บ้านหนองหอย ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 TRUE EMIS
05 บ้านหนองเตาปูน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 EMIS
05 บ้านเขาแดง ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 EMIS
05 วัดกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 Thai Union Group EMIS
05 วัดดอนยายหนู ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 Thai Union Group EMIS
05 อานันท์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 EMIS
05 ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 EMIS
05 ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 ปากน้ำปราณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 ยางชุมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 EMIS
05 หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 EMIS
05 ห้วยยางวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 Thai Union Group EMIS
05 อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 Thai Union Group EMIS
05 เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 บ้านคลองสมบูรณ์ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Bev EMIS
05 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม EMIS
05 บ้านบางบ่อ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Bev EMIS
05 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม SCB EMIS
05 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม SCB EMIS
05 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Bev EMIS
05 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม SCB EMIS
05 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม Thai Union Group EMIS
05 เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 Thai Union Group EMIS
05 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 บ้านโรงเข้ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Bev EMIS
05 วัดท่าเสา สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร CPG EMIS
05 วัดปัจจันตาราม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Bev EMIS
05 วัดยกกระบัตร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร CPALL EMIS
05 วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Bev EMIS
05 วัดสุวรรณรัตนาราม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 วัดหนองบัว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร CPALL EMIS
05 วัดเจ็ดริ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร CPG EMIS
05 วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร CPALL EMIS
05 สหกรณ์นิคมเกลือ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร Thai Union Group EMIS
05 กุศลวิทยา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 Thai Union Group EMIS
05 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 CPG EMIS
05 หลักสองส่งเสริมวิทยา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 Thai Union Group EMIS
05 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
05 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 บ้านหนองรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
05 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
05 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 TRUE EMIS
05 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 วัดเขาสมอระบัง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 Thai Union Group EMIS
05 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Union Group EMIS
05 บ้านหนองโรง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
05 บ้านแหลมทอง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
05 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Union Group EMIS
05 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
05 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
05 ดอนยางวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 Thai Bev EMIS
05 บางจานวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 Thai Bev EMIS
05 ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 SCB EMIS
05 หนองจอกวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 โตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 TRUE EMIS
05 โยธินบูรณะ เพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 EMIS
06 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 EMIS
06 ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 EMIS
06 ชุมชนประชานิคม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 ชุมชนวัดหาดพันไกร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 TRUE EMIS
06 ชุมพรปัญญานุกูล ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 บ้านดอนไทรงาม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 TRUE EMIS
06 บ้านปากคลอง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 CPALL EMIS
06 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 วัดน้อมถวาย ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 BBL EMIS
06 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 EMIS
06 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 TRUE EMIS
06 ชุมชนบ้านเขาหลาง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 EMIS
06 บ้านคลองกก ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านดอนแค ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านทุ่งเขาสะบ้า ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านบางหยี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 BBL EMIS
06 บ้านห้วยกลาง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 EMIS
06 วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 วัดราษฎร์บำรุง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 BBL EMIS
06 วัดแหลมปอ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 CPALL EMIS
06 ทุ่งคาพิทยาคาร ชุมพร สพม.เขต 11 CPALL EMIS
06 ปากน้ำชุมพรวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 BBL EMIS
06 บ้านบางกระบือ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 BBL EMIS
06 วัดชัน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 BBL EMIS
06 วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 CPALL EMIS
06 วัดดอนยาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 BBL EMIS
06 วัดดินดอน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 CPALL EMIS
06 วัดทุ่งแย้ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 Thai Bev EMIS
06 วัดบางใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 BBL EMIS
06 วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 CPALL EMIS
06 วัดมุขธารา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 BBL EMIS
06 วัดแพร่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 EMIS
06 ชุมชนบ้านปากเสียว นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 ชุมชนวัดสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านคลองขุด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านควนประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านคอกช้าง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านนาเส นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านน้ำตก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านปากน้ำ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านวังยวน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 SCG EMIS
06 บ้านวังหิน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านหนองยาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านหนองใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 บ้านไสใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 วัดกะเปียด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 วัดกะโสม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 วัดควนกอ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 วัดยางค้อม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 วัดวังหีบ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดโบราณาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 สังวาลย์วิท 7 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 EMIS
06 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 TRUE EMIS
06 ชุมชนพิบูลสงคราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 TRUE EMIS
06 ชุมชนวัดเกาะเพชร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 Thai Bev EMIS
06 บ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 บ้านท่าไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 บ้านท้องโกงกาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 Thai Bev EMIS
06 บ้านปากพรุ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดกาโห่ใต้ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 Thai Bev EMIS
06 วัดควนชะลิก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 Thai Bev EMIS
06 วัดชมพูประดิษฐ์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดบางคุระ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดบางไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดบูรณาวาส นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดบ่อโพง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดปากแพรก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดป่าระกำ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดวังฆ้อง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดสมควร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดสระ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดสุวรรณโฆษิต นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 TRUE EMIS
06 วัดหน้าสตน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดเกาะจาก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดแหลม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 CPALL EMIS
06 วัดโคกมะม่วง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 วัดไม้เสียบ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 EMIS
06 ชุมชนวัดปัณณาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 บ้านคลองแคว นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 CPALL EMIS
06 บ้านทุ่งชน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 BBL EMIS
06 บ้านพังปริง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 SCB EMIS
06 บ้านวังลุง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 TRUE EMIS
06 บ้านเขาฝ้าย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 บ้านโรงเหล็ก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 TRUE EMIS
06 วัดขรัวช่วย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 วัดคงคา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 TRUE EMIS
06 วัดชนสังขรณพิจิตร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 วัดนาเหรง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 TRUE EMIS
06 วัดหญ้าปล้อง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 วัดเขา (วันครู2501) นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 วัดเจดีย์หลวง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 EMIS
06 วัดโทเอก นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 SCB EMIS
06 ควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 EMIS
06 ท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 EMIS
06 วังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 EMIS
06 บ้านควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 บ้านควนดินแดง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 บ้านสํานักกอ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 บ้านหยีในสามัคคี พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 บ้านอ่างทอง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 บ้านไสกุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 วัดควนถบ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 BBL EMIS
06 วัดควนแพรกหา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 วัดนาท่อม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 BBL EMIS
06 วัดบ้านสวน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 BBL EMIS
06 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 วัดเกษตรนิคม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 วัดแหลมโตนด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 EMIS
06 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 อนุบาลศรีนครินทร์ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 CPALL EMIS
06 บ้านควนแหวง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านต้นประดู่ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 EMIS
06 บ้านท่าลาด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านบางมวง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 EMIS
06 บ้านหนองธง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 EMIS
06 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านโคกทราย พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านโคกสัก พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 EMIS
06 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 อนุบาลบางแก้ว พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 CPALL EMIS
06 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 TRUE EMIS
06 ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง สพม.เขต 12 EMIS
06 นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง สพม.เขต 12 Thai Bev EMIS
06 พนางตุง พัทลุง สพม.เขต 12 EMIS
06 บ้านปากกะแดะ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 TRUE EMIS
06 บ้านไสตอ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 TRUE EMIS
06 วัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 BBL EMIS
06 วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 CPALL EMIS
06 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 BBL EMIS
06 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านคันธุลี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านดอนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านทุ่งเสียน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 บ้านท่านหญิงวิภา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 บ้านท่าแซะ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 บ้านนาใหญ่ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 บ้านบางสาน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านบ่อกรัง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านพรุยายชี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านพัฒนา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านยางงาม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 EMIS
06 บ้านเกาะมุกด์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดขจรบำรุง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดถ้ำวราราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดบางคราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดบางพลา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 BBL EMIS
06 วัดประชาวงศาราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 วัดพรุศรี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 TRUE EMIS
06 วัดสันติคีรีรมย์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 วัดหัวเตย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Thai Bev EMIS
06 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 CPALL EMIS
06 ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 CPALL EMIS
06 ทรัพย์ทวี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 CPALL EMIS
06 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 TRUE EMIS
06 บ้านควนใหม่ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 Thai Bev EMIS
06 บ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 TRUE EMIS
06 บ้านทับใหม่ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 CPALL EMIS
06 บ้านบางปาน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 Thai Bev EMIS
06 บ้านประตูพลิก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 TRUE EMIS
06 บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 TRUE EMIS
06 วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 Thai Bev EMIS
06 วัดอรัญคามวารี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 CPALL EMIS
06 ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 CPALL EMIS
06 น้ำรอบวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 TRUE EMIS
06 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 TRUE EMIS
07 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กระบี่ สพป.กระบี่ BBL EMIS
07 ชุมชนบ้านเขากลม กระบี่ สพป.กระบี่ TRUE EMIS
07 บ้านคลองกำ กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านคลองหมาก กระบี่ สพป.กระบี่ Central Group EMIS
07 บ้านคลองไคร กระบี่ สพป.กระบี่ SCB EMIS
07 บ้านควนต่อ กระบี่ สพป.กระบี่ Central Group EMIS
07 บ้านควนม่วง กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านดินแดง กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านถ้ำโกบ กระบี่ สพป.กระบี่ TRUE EMIS
07 บ้านทรายขาว กระบี่ สพป.กระบี่ SCB EMIS
07 บ้านทุ่งปรือ กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านท่งเสม็ด กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านนาปง กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านบางคราม กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านบางหอย กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านพระแอะ กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านพรุดินนา กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านพรุเตย กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านย่านอุดม กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านสะพานพน กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านหนองน้ำแดง กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านเขาเทียมป่า กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านแหลมสัก กระบี่ สพป.กระบี่ TRUE EMIS
07 วัดธรรมาวุธสรณาราม กระบี่ สพป.กระบี่ BBL EMIS
07 วัดเกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 วัดโคกยาง กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 วัดโพธิ์เรียง กระบี่ สพป.กระบี่ BBL EMIS
07 วิทยาประชาคม กระบี่ สพป.กระบี่ EMIS
07 บ้านคลองเต็ง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 บ้านควนสวรรค์ ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 Central Group EMIS
07 บ้านทุ่งยาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 บ้านหนองไทร ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 BBL EMIS
07 วัดทุ่งหินผุด ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 Central Group EMIS
07 วัดนานอน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 วัดหนองสมาน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 วัดหนองเป็ด ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 วัดอัมพวัน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 TRUE EMIS
07 หาดทรายทอง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 EMIS
07 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านคลองคุ้ย ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านคลองลุ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 บ้านควนตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 บ้านช่องลม ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านทอนเหรียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 บ้านทุ่งต่อ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 บ้านท่าส้ม ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 บ้านบางสัก ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านบางหมาก ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 BBL EMIS
07 บ้านบ่อหิน ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านวังลำ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 SCB EMIS
07 บ้านหนองเสม็ด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 บ้านเกาะเคี่ยม ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 บ้านเกาะเต่า ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 บ้านโคกยาง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 บ้านไร่ใหญ่ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 วัดกาญจน์บริรักษ์ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 วัดคีรีวิหาร ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 TRUE EMIS
07 วัดทุ่งใหญ่ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 EMIS
07 วัดวารีวง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 วัดห้วยนาง (วันครู2501) ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 Central Group EMIS
07 ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง สพม.เขต 13 BBL EMIS
07 บ้านคลองเคียน พังงา สพป.พังงา BBL EMIS
07 บ้านคุระ พังงา สพป.พังงา SCB EMIS
07 บ้านตากแดด พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 บ้านน้ำเค็ม พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านบางกรัก พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านบางวัน พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านบางแก้ว พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านบางใหญ่ พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านรมณีย์ พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 บ้านเตรียม พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 พระราชทานทับละมุ พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 ราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา สพป.พังงา BBL EMIS
07 วัดนิโครธาราม พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 วัดประชาธิการาม พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 วัดปัจจันตคาม พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 วัดสุวรรณาวาส พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 เกาะยาว พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 เกียรติประชา พังงา สพป.พังงา TRUE EMIS
07 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) พังงา สพป.พังงา Central Group EMIS
07 ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา สพม.เขต 14 BBL EMIS
07 บ้านฉลอง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต Central Group EMIS
07 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต BBL EMIS
07 ภูเก็ตปัญญานุกูล ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต BBL EMIS
07 วัดมงคลวราราม ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต Central Group EMIS
07 วัดสว่างอารมณ์ ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต Thai Bev EMIS
07 วัดเทพนิมิตร ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต Thai Bev EMIS
07 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต Central Group EMIS
07 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' ภูเก็ต สพม.เขต 14 BBL EMIS
07 กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 ทับหลีสุริยวงศ์ ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 ทุ่งตาพลวิทยา ระนอง สพป.ระนอง EMIS
07 บ้านทรายแดง ระนอง สพป.ระนอง EMIS
07 บ้านท่าฉาง ระนอง สพป.ระนอง TRUE EMIS
07 บ้านนกงาง ระนอง สพป.ระนอง TRUE EMIS
07 บ้านนา ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 บ้านน้ำจืดน้อย ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 บ้านละอุ่นใต้ ระนอง สพป.ระนอง EMIS
07 บ้านสำนัก ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 บ้านเกาะพยาม ระนอง สพป.ระนอง EMIS
07 บ้านเชี่ยวเหลียง ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 วัดหาดส้มแป้น ระนอง สพป.ระนอง TRUE EMIS
07 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ระนอง สพป.ระนอง Central Group EMIS
07 ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง สพม.เขต 14 EMIS
08 บ้านกะลูแป นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านกาโดะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านจือแร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านบือราเปะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านบูกิ๊ตยือแร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านบูเกะบากง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านบูเกะสูดอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านป่าไผ่ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านพนาทักษิณ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 TRUE EMIS
08 บ้านแคนา นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 Thai Bev EMIS
08 ประชาวิทยรังสรรค์ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 วัดโคกโก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 Thai Bev EMIS
08 สว่างวัฒนา นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 EMIS
08 นิคมพัฒนา2 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 นิคมสร้างตนเองแว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านกูบู นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านจะมาแกะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านซรายอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านตะโละบูเก๊ะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 Thai Bev EMIS
08 บ้านบาโงมาแย นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านปูโป๊ะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 Thai Bev EMIS
08 บ้านภูเขาทอง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 EMIS
08 บ้านตะโละ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 EMIS
08 บ้านริแง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 EMIS
08 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 Thai Bev EMIS
08 บ้านสาเมาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 EMIS
08 บ้านเจ๊ะเก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 EMIS
08 ตันหยงมัส นราธิวาส สพม.เขต 15 Thai Bev EMIS
08 ชุมชนบ้านตะลุโบะ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 TRUE EMIS
08 ชุมชนบ้านสะนิง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 ชุมชนบ้านสาบัน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านคาโต ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านชะเอาะ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านดอนรัก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านดูซงปาแย ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านตะโละ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านตันหยงดาลอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านตาหมน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านท่าข้าม ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านปาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านปุลากง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านมะปริง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านยามูเฉลิม ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านหนองแรต ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านโคกหมัก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 บ้านโต๊ะตีเต ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 วัดสถิตย์ชลธาร ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 EMIS
08 ชุมชนบ้านสะนอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 TRUE EMIS
08 ตลาดปรีกี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 EMIS
08 บ้านควนลังงา ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 TRUE EMIS
08 บ้านบาตะกูโบ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 EMIS
08 บ้านสะกำ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 EMIS
08 วัดสุนทรวารี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 EMIS
08 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 ชุมชนวัดถัมภาวาส ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านกระจูด ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านกะรุบี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านป่าม่วง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านป่าไหม้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านเจาะกือแย ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านโตะบาลา ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 บ้านโลทู ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 EMIS
08 ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี สพม.เขต 15 EMIS
08 บ้านกรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านกาลอ ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านกาลูปัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านกือเม็ง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านตลาดลำใหม่ ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านบันนังบูโย ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านโฉลง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านไม้แก่น ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี) ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 EMIS
08 บ้านคลองน้ำใส ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 EMIS
08 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 EMIS
08 บ้านแหร ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 EMIS
08 ธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา สพม.เขต 15 EMIS
08 ชุมชนบ้านด่าน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 BBL EMIS
08 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 บ้านขนุน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 PTT EMIS
08 บ้านควนจง สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 ราชประชานุเคราะห์ 11 สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดชะแล้ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดดีหลวง สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 TRUE EMIS
08 วัดทุ่งสงวน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดทุ่งหวังใน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 BBL EMIS
08 วัดท่าหิน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 Thai Bev EMIS
08 วัดท้ายยอ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 BBL EMIS
08 วัดทํานบตางหน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 PTT EMIS
08 วัดนางเหล้า สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดบางเขียด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 PTT EMIS
08 วัดประเจียก สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 TRUE EMIS
08 วัดปากแตระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดอ่าวบัว สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดโตนดด้วน สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 วัดโพธาราม สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 สงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 Thai Bev EMIS
08 ในเมือง สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 TRUE EMIS
08 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 EMIS
08 ทุ่งปรือพิทยาคม สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 EMIS
08 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 บ้านควนโส สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 บ้านฉลุง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 บ้านหัวปาบ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 EMIS
08 บ้านหาร สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 บ้านเกาะหมี สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 บ้านใต้ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 บ้านไร่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 วัดท่าแซ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 วัดปรางแก้ว สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 TRUE EMIS
08 วัดหินเกลี้ยง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 วัดโคกสมานคุณ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 BBL EMIS
08 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 SCB EMIS
08 ชุมชนบ้านทางควาย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 TRUE EMIS
08 ชุมชนวัดควนมีด สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 SCB EMIS
08 บ้านคูหา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านตลิ่งชัน สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 TRUE EMIS
08 บ้านทุ่งนาเคียน สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านทุ่งไพล สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 SCB EMIS
08 บ้านท่าโพธิ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 TRUE EMIS
08 บ้านบาโหย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านบ่อเตย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านป่าเร็ด สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านลำชิง สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 TRUE EMIS
08 บ้านวังบวบ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านสะพานหัก สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 TRUE EMIS
08 บ้านสุโสะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 บ้านเก่า สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 วัดท่าประดู่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 วัดวังไทร สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 EMIS
08 สามบ่อวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 Thai Bev EMIS
08 บ้านขอนคลาน สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านควน สตูล สพป.สตูล BBL EMIS
08 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านตันหยงโป สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านตำมะลังเหนือ สตูล สพป.สตูล TRUE EMIS
08 บ้านนางแก้ว สตูล สพป.สตูล TRUE EMIS
08 บ้านบุโบย สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านบ่อหิน สตูล สพป.สตูล BBL EMIS
08 บ้านวังตง สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านเกตรี สตูล สพป.สตูล EMIS
08 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สตูล สพป.สตูล TRUE EMIS
08 บ้านไทรงาม สตูล สพป.สตูล BBL EMIS
08 ผังปาล์ม 2 สตูล สพป.สตูล EMIS
08 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สตูล สพป.สตูล EMIS
09 บ้านคลองลาว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 บ้านซอยสองฯ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 EMIS
09 บ้านตาเลียว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 บ้านวังอีแอ่น จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 TRUE EMIS
09 บ้านหนองเจ๊กสร้อย จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
09 บ้านห้วงกระแจะ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 บ้านโคกวัด จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 Thai Bev EMIS
09 วัดช้างข้าม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดดอนตาล จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 BBL EMIS
09 วัดทองทั่ว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 BBL EMIS
09 วัดนายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดบูรพาพิทยาราม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดรำพัน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดสามผาน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดหนองแหวน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดเกาะขวาง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 TRUE EMIS
09 วัดแก่งหางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 TRUE EMIS
09 วัดแสลง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 BBL EMIS
09 บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 EMIS
09 บ้านบ่อเวฬุ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 บ้านหนองเสม็ด จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 TRUE EMIS
09 บ้านเนินมะหาด จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 บ้านโป่งน้ำร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 บ้านโป่งเจริญชัย จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 EMIS
09 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 TRUE EMIS
09 วัดมาบไผ่ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 วัดวังจะอ้าย จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 TRUE EMIS
09 วัดหนองชิ่ม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 วัดเวฬุวัน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 Thai Bev EMIS
09 มัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี สพม.เขต 17 SCG EMIS
09 บ้านหนองซ้ำซาก ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 PTT EMIS
09 บ้านหนองเสือช้าง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 SCG EMIS
09 วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 BBL EMIS
09 วัดเตาปูน ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 PTT EMIS
09 ชุมชนวัดโบสถ์ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านขุนชำนาญ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 SCG EMIS
09 บ้านทับร้าง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 SCG EMIS
09 บ้านสระสี่เหลี่ยม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านหนองขยาด ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านหนองข่า ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านหนองสองห้อง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านห้วยหวาย ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 บ้านเนินถาวร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 BBL EMIS
09 วัดหนองแช่แว่น ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 BBL EMIS
09 วัดหน้าพระธาตุ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 วัดหลวงพรหมาวาส ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 PTT EMIS
09 วัดแหลมแค ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 BBL EMIS
09 วัดโคกขี้หนอน ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 BBL EMIS
09 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 BBL EMIS
09 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 BBL EMIS
09 บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 SCG EMIS
09 บ้านโป่งสะเก็ต ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 BBL EMIS
09 วัดตโปทาราม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 BBL EMIS
09 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ตราด สพป.ตราด Thai Bev EMIS
09 บ้านคลองใหญ่ ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ตราด สพป.ตราด Thai Bev EMIS
09 บ้านสระใหญ่ ตราด สพป.ตราด Thai Bev EMIS
09 บ้านหนองบอน ตราด สพป.ตราด Thai Bev EMIS
09 บ้านอ่างกะป่อง ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 บ้านโป่ง ตราด สพป.ตราด Thai Bev EMIS
09 บ้านไร่ป่า ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) ตราด สพป.ตราด CPALL EMIS
09 วัดช้างทูน ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 วัดบางปรือ ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ตราด สพป.ตราด CPALL EMIS
09 วัดไทรทอง ตราด สพป.ตราด CPALL EMIS
09 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 อนุบาลเกาะช้าง ตราด สพป.ตราด TRUE EMIS
09 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 BBL EMIS
09 ระยองปัญญานุกูล ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 BBL EMIS
09 วัดคีรีภาวนาราม ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 BBL EMIS
09 วัดเนินเขาดิน ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 PTT EMIS
09 ชำฆ้อพิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 SCB EMIS
09 ห้วยยางศึกษา ระยอง สพม.เขต 18 PTT EMIS
10 ชุมชนบ้านโคกอุดม บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ BBL EMIS
10 บ้านขามเปี้ย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านคำไผ่ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ TRUE EMIS
10 บ้านนากั้ง บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านนาคำ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ Thai Bev EMIS
10 บ้านนาดง บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านนาทราย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านวังยาว บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านหนองผักแว่น บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านห้วยเซือมเหนือ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ Thai Bev EMIS
10 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ TRUE EMIS
10 บ้านโนนสว่าง บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ TRUE EMIS
10 บ้านโนนเสถียร บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านโป่งเปือย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ Thai Bev EMIS
10 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 บ้านใหม่ศรีชมภู บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ EMIS
10 ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 EMIS
10 ศรีสำราญวิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 EMIS
10 หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 EMIS
10 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ สพม.เขต 21 EMIS
10 ครุราษฎร์รังสรรค์ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 จันทราราม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 ชุมชนบ้านถ่อน หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 ชุมชนบ้านหม้อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 ดาวเรืองสมสะอาด หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านกวดโคกสว่าง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านกองนาง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านคุยนางขาว หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาช้างน้ำ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านผาตั้ง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านม่วง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านสาวแล หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านหนองนาง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านหนองแวง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านเดื่อใต้ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 Thai Bev EMIS
10 บ้านเทพประทับ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 SCB EMIS
10 บ้านเมืองบาง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 Thai Bev EMIS
10 บ้านเหมือดแอ่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านแสนสุข หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านโคกป่าฝาง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านโคกแมงเงา หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านโพนทอง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านโพนพระ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 Thai Bev EMIS
10 บ้านไทยสามัคคี หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 TRUE EMIS
10 ราษฎร์นุเคราะห์ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 หาดคำบอนวัฒนา หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 Thai Bev EMIS
10 หินโงมวิทยา หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาดี หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 EMIS
10 บ้านนายาง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 TRUE EMIS
10 บ้านนาเพียงใหญ่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 EMIS
10 บ้านบัว หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 TRUE EMIS
10 บ้านผือ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 TRUE EMIS
10 บ้านเชียงอาด หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 EMIS
10 บ้านเซิม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 EMIS
10 บ้านแบง หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 EMIS
10 ค่ายบกหวานวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 Thai Bev EMIS
10 ฝางพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 EMIS
10 เดื่อวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 Thai Bev EMIS
10 ดอนปอวิทยา หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านค้อ หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านทรายมูล หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 บ้านนามะเฟือง หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 TRUE EMIS
10 บ้านนาเลิง หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 บ้านโนนสว่าง หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 ร่มเกล้า หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 หนองแกสระแก้ววิทยา หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 หัวนาศึกษาวิทย์ หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 โนนคูณวิทยา หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 EMIS
10 บ้านกุดดินจี่ หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 EMIS
10 บ้านผาวัง หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 TRUE EMIS
10 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 EMIS
10 บ้านหนองบัวคำแสน หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 EMIS
10 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 EMIS
10 บ้านโคกนาเหล่า หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 TRUE EMIS
10 บ้านโนนเมือง หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 EMIS
10 บ้านโป่งแคศรีถาวร หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 TRUE EMIS
10 กุงแก้ววิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 EMIS
10 บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 EMIS
10 ชุมชนกุดหมากไฟ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 ชุมชนสามพร้าว อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านนาคำหลวง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านนาส่อนโพนทัน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านน้ำพ่น อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านศรีเชียงใหม่ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านหนองอ้อ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านหนองไผ่หนองหิน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านอี่เลี่ยน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านเลื่อม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านเหล่าดอนเงิน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านแมดวิทยาคม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 บ้านโคกกลาง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 มิตรภาพ 6 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 BBL EMIS
10 ชุมชนทมป่าข่า อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บะยาวพัฒนาศึกษา อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านกุดขนวน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านคำโคกสูง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านนาดีสร้างบง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านหินฮาวโนนงาม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 BBL EMIS
10 บ้านปอพาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 BBL EMIS
10 บ้านวังชมภู อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 BBL EMIS
10 อนุบาลหนองหานวิทยายน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 BBL EMIS
10 บ้านกาลึม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านข้าวสาร อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านคำด้วง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านดงบัง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านนาเมืองไทย อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านผักบุ้ง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านสร้างก่อ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 บ้านหนองแวง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 BBL EMIS
10 นิคมสงเคราะห์วิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 BBL EMIS
10 สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 BBL EMIS
10 หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 BBL EMIS
10 บ้านกกดู่ เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านกกทอง เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านท่าสวรรค์ เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาดินดำ เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาโคก เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านนาโป่ง เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านน้ำภู เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านห้วยพิชัย เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านแหล่งควาย เลย สพป.เลย เขต 1 EMIS
10 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านนามูลตุ่น เลย สพป.เลย เขต 2 Mitr Phol EMIS
10 บ้านนาวัว เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านนาแก เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านปากปวน เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านหนองบัว เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านห้วยทรายคำ เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านโคกขมิ้น เลย สพป.เลย เขต 2 Mitr Phol EMIS
10 เจียรวนนท์อุทิศ3 เลย สพป.เลย เขต 2 TRUE EMIS
10 เจียรวนนท์อุทิศ4 เลย สพป.เลย เขต 2 EMIS
10 บ้านกลาง เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านกลาง เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านทับกี่ เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านร่องจิก เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านวังยาว เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านห้วยทอง เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านเหมืองแพร่ เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านแก่งเกลี้ยง เลย สพป.เลย เขต 3 EMIS
10 บ้านโคกงาม เลย สพป.เลย เขต 3 TRUE EMIS
10 ผาสามยอดวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 TRUE EMIS
10 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เลย สพม.เขต 19 EMIS
11 ชุมชนบ้านพุ่มแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านกุตาไก้ นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านคำสว่าง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านชะโงมนาโดน นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 SCB EMIS
11 บ้านนาคอกควาย นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านนาคู่ นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านนาทุ่งมั่ง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านม่วง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 บ้านหนองค้าโคกกุง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 พระซองวิทยาคาร นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 ศรีโพนทองวิทยา นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 เรณูวิทยาคาร นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 โพนสวางนางิ้ววิทยา นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 TRUE EMIS
11 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 EMIS
11 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 ชุมชนประสานมิตร นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 ชุมชนเอื้องก่อนาดี นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 ชุมชนไผ่ล้อม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านขว้างคลีชูชาติ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านขามเตี้ยใหญ่ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 TRUE EMIS
11 บ้านขามเปี้ย นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านคำนกกก นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านนาดีวิทยา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 Thai Bev EMIS
11 บ้านนาหัวบ่อ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านนาเข นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านนาโพธิ์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านนาใน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านป่าหว้าน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านพนอม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านพะทาย นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านหนองเทา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านหาดแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านอูนนา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 บ้านเวินพระบาท นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 TRUE EMIS
11 บ้านโพนเพ็ก นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 EMIS
11 อุเทนวิทยาคาร นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 TRUE EMIS
11 กุดฉิมวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 EMIS
11 คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม สพม.เขต 22 TRUE EMIS
11 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นครพนม สพม.เขต 22 EMIS
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 Thai Bev EMIS
11 นาถ่อนพัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 Thai Bev EMIS
11 บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 TRUE EMIS
11 มหาชัยวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 TRUE EMIS
11 ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 Thai Bev EMIS
11 โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม สพม.เขต 22 EMIS
11 โพนแพงพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 TRUE EMIS
11 คำแฮดประชาสรรค์ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร TRUE EMIS
11 ชุมชนดอนตาล มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 ชุมชนบ้านคำชะอี มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 ชุมชนบ้านหนองบัว มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 ชุมชนโพนทราย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านกุดแข้ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านกุดโง้ง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านคำนางโอก มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร TRUE EMIS
11 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านนาสองเหมือง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร TRUE EMIS
11 บ้านนาโพธิ์ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านบุ่ง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านสองคอน มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านหนองแอก มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านหว้านใหญ่ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 บ้านโพนงาม มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 ร่มเกล้า มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร EMIS
11 คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 อุดมวิทย์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 EMIS
11 ชุมชนนิรมัย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 ชุมชนบ้านกุดไห สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 นายอวัฒนา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านนาคำวิทยาคาร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านนาตาลคำข่า สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านน้อยจอมศรี สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านป่าผาง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านม่วงวิทยา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านหนองบึงทวาย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านหนองมะเกลือ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านหลุบเลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านห้วยยาง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านอีกุด สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านแมดนาท่ม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 บ้านโนนกุง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 บ้านโพนแพง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 Thai Bev EMIS
11 ห้วยทรายวิทยา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 อนุบาลภูพาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 อนุบาลเต่างอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 TRUE EMIS
11 อนุบาลโพนนาแก้ว สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 EMIS
11 ชุมชนดงม่วงไข่ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 ชุมชนบงเหนือ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 TRUE EMIS
11 ชุมชนบ้านท่าศิลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 TRUE EMIS
11 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านคำสะอาด สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านดอนชัยวิทยา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านสุวรรณคาม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านสูงเนินสามัคคี สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านห้วยเหล็กไฟ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านอูนดง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านอูนโคก สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านโคกมะนาวทันสมัย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านโคกศิลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 TRUE EMIS
11 บ้านไร่บ้านไฮ่ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 บ้านไฮ่ปลาโหล สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 EMIS
11 ชุมชนบ้านมาย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านกุดจาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านขัวก่าย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านคอนศรีบะสะแบง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านดงยาง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านท่าก้อน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านนากะทาด สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านนาซอ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 TRUE EMIS
11 บ้านบะหว้า สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านวังเยี่ยม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านหนองม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 TRUE EMIS
11 บ้านห้วยหินลาด สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 TRUE EMIS
11 บ้านอินทร์แปลง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 บ้านเดื่อศรีคันไชย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 EMIS
11 ดงมะไฟวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 Thai Bev EMIS
11 ท่าแร่ศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 Thai Bev EMIS
11 วาริชวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 EMIS
12 กุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 คอนเรียบอนุกูล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ชุมชนแก้งคำวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ดงน้อยวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ท่านาจานวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ท่าแสงวิทยายน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 นามลวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 บึงวิชัยสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 บ้านต้อนวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 บ้านนาวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 บ้านหนองกุงใหญ่ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 หนองกุงวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 หนองพอกวิทยายน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 หามแหโพนทองวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 ห้วยตูมวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 EMIS
12 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 TRUE EMIS
12 กุดจิกวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 นาเชือกวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 Thai Bev EMIS
12 บ้านสาวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 TRUE EMIS
12 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 บ้านหาดทรายมูล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 วังยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 หนองบัววิทยาเสริม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 หนองอิเฒ่าวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 TRUE EMIS
12 หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 ห้วยเตยวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 โคกคำวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 โนนศิลาสว่างวิทย์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 EMIS
12 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 TRUE EMIS
12 กุดค้าวเทพพิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 Mitr Phol EMIS
12 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 คำหมุนผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 คำเม็กวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ชุมชนบ้านบอนวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 นาขามวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 TRUE EMIS
12 นาโกวิทยาสูง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 TRUE EMIS
12 บ้านกอกวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านคำพิมูล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านคุย กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 Mitr Phol EMIS
12 บ้านดินจี่ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านนากระเดา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านนาคู กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านม่วงกุล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านสวนผึ้ง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านส้มป่อย กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านหนองผือ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านโจดนาตาล กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 บ้านโนนเที่ยง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 มหาไชยโคกกว้างวิทยา กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 สงเปลือยวิทยายน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 Mitr Phol EMIS
12 สมเด็จประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 สูงเนินวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 หนองจระเข้เรืองศิลป์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 หนองบัวใน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 หนองหญ้าปล้อง กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 Thai Bev EMIS
12 หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 หนองแสงถวิลราษฎร์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 ไค้นุ่นวิทยาพูน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 EMIS
12 นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 EMIS
12 แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 Thai Bev EMIS
12 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 TRUE EMIS
12 บ้านคำหญ้าแดง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 TRUE EMIS
12 บ้านดอนช้าง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 SCB EMIS
12 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 Thai Bev EMIS
12 บ้านม่วง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 Thai Bev EMIS
12 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 CPALL EMIS
12 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 CPALL EMIS
12 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 CPALL EMIS
12 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 Thai Bev EMIS
12 บ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 Thai Bev EMIS